Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Groen! 

2021-2022

Introductie  

Er is volop discussie in de samenleving over klimaat en duurzaamheid. Overheden werken hard aan  plannen om te verduurzamen en spreken daarover met burgers en organisaties. Maar de  belangrijkste stakeholder – de jongeren – wordt daar nog onvoldoende bij betrokken. En dat terwijl  de keuzes die nu gemaakt worden, bepalend zijn voor hoe onze toekomst, de toekomst van de  jongeren, er straks uit komt te zien. Helaas ziet die toekomst er niet al te rooskleuring uit. Met de  huidige koers dreigt klimaatverandering onomkeerbaar te worden. Voor een land als Nederland, dat  voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, kan dat grote gevolgen hebben. Actie is nodig en het is  belangrijk dat jongeren hierbij betrokken worden en een stem hebben. 

Stichting Groen! vindt het belangrijk dat jongeren ook worden betrokken bij duurzaamheid en dat de  stem van jongeren ook gehoord wordt in het klimaatdebat. Vanuit die gedachten hebben wij op 1  juni 2021 Stichting Groen! opgericht.  

In dit beleidsplan staat onze doelstelling, de projecten die gepland staan voor 2021-2022, hoe wij  omgaan met financiën en wie het bestuur is. Aan het eind van dit document vindt u onze algemene  gegevens.  

Algemene doelstelling en doelgroep  

Statutaire doelstelling 

Stichting Groen! heeft als doel: Het betrekken van jongeren bij duurzaamheid door middel van het opzetten van  gezamenlijke activiteiten voor en door jongeren.

 1. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Deze doelstelling willen wij bereiken door samen met de jongeren gezamenlijke activiteiten op te  zetten voor jongeren op het gebied van duurzaamheid.  

Doelgroep 

Stichting Groen! richt zich hoofdzakelijk op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar.  Werkzaamheden 2021-2022  

Climate Songfest: De stem van Utrecht 

In samenwerking met Teachers for Climate/Herman Brood Academie, JongRES en NMU organiseren  wij komend jaar de Climate Songfest. Muziek verbindt, mobiliseert en dringt door. Wat is dus een  betere manier om het geluid van de jongeren te laten horen in de lokale/regionale debatten over  klimaat en duurzaamheid dan met muziek?  

Doelstellingen van dit project 

 1. Beleidsmakers en politici in de regio U16 houden bij hun gemeentelijke/regionale  klimaatplannen – en in het bijzonder bij de uitwerking en uitvoering van RES U16 – meer  rekening met de belangen van toekomstige generaties. 
 2. Meer jongeren in de regio U16 raken actief (en liefst ook blijvend) betrokken bij de lokale  klimaataanpak. (Bijvoorbeeld door de oprichting van duurzame initiatieven in zoveel mogelijk  gemeenten)

Om die doelen te bereiken, hebben we in elk geval nodig: 

 • Een grote groep gemotiveerde jongeren; 
 • Een originele en overtuigende manier om hun boodschap over het klimaat uit te dragen; Een project dat verbindt en naar meer smaakt. 

Het concept van dit project 

Met een kleine pool van muzikale jongeren maken we een ‘template’ voor een klimaatsong:  akkoorden, melodie, basistekst en soundbites, mogelijk aangevuld met 1 of 2 voorbeeldversies in  verschillende muziekstijlen. Dit materiaal sturen we samen met een instructie naar docenten/  begeleiders van (muziek)scholen in alle 16 gemeenten. Daarmee dagen we ze uit: maak met je  scholieren of studenten je eigen versie van de klimaatsong en stuur die in vóór de deadline. Dat mag  een cover zijn, maar ook een volledige mash-up van de bouwstenen die we aanleveren. Liefst  natuurlijk inclusief videoclip, creativiteit is een pré. Zolang het maar upcycling is!  

Alle inzendingen worden verzameld op een webpage waar je kunt stemmen welke clip of track je het  leukst vindt. Uit de top 3 kiest een vakjury 1 winnaar die onder professionele begeleiding zal worden  opgenomen. Dit wordt dé Utrechtse Climate Song, die we met z’n allen gaan aanbieden aan de  provincie, gemeenten en de regio U16 tijdens het Climate Song Event. Met de 16 bands/artists (en  hun groupies) kijken we of we vervolgens lokale groepen kunnen starten, en/of een regionaal  netwerk van duurzame jongeren. 

Verwachte opbrengsten van dit project 

 • Lespakket (instructies + muzikaal template) voor het maken van een eigen climate song. 16 inzendingen, één uit iedere U16-gemeente. 
 • Campagne voor de selectie van een Top 3 en één winnaar. 
 • 1 Climate Song Utrecht (professioneel opgenomen inclusief videoclip) 
 • 1 Climate Song Event (release party) 
 • Mini-tournee langs de winnende scholen 
 • Opstart van minimaal 5 nieuwe duurzame jeugdinitiatieven & koppeling jongeren aan Jong  RES U16. 

Doelgroep bij dit project 

 • Jongeren in de leeftijdscategorie 15-25 jaar; 
 • Uit de 16 gemeenten in de regio U16; 
 • Eén (muziek)school per gemeente. 

Lesprogramma’s op scholen 

Net als vorig jaar zal Stichting Groen! ook komend schooljaar een lesprogramma aanbieden op het  Niftarlake Technasium, waarbij de leerlingen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun  school/omgeving. 

Maatschappelijke stage 

Ook komend (school)jaar zijn maatschappelijke stagiaires weer van harte welkom bij Stichting Groen!  Hun werkzaamheden zullen in overleg worden gedefinieerd, maar kunnen o.a. bestaan uit: Ondersteuning bieden bij onze lopende projecten; 

 • Content creëren voor onze sociale mediakanalen Instagram en TikTok; 
 • Eventueel zelfstandig een klein project opzetten op het gebied van duurzaamheid.

Financiën  

Werving van inkomsten 

Stichting Groen! werkt op basis van subsidies van fondsen, gemeenten, provincie en de  subsidieregeling van Erasmus+. Voor de Climate Songfest maakt Stichting Groen! ook gebruik van  crowdfunding.  

Vermogensbeheer 

Stichting Groen! houdt een administratie bij, waaruit duidelijk op te maken is welke inkomsten de  stichting heeft ontvangen en waar het geld van de stichting aan is besteed. Aangezien de stichting  subsidies ontvangt voor projecten, zullen alle ontvangen gelden worden besteed aan de uitvoering  

van de doelstelling. Wanneer de stichting meer geld heeft ontvangen dan er is uitgegeven voor een  bepaald project, zal dat geld worden gebruikt voor een volgend duurzaamheidsproject, zodat er geen  groot vermogen ontstaat.  

Aan het einde van het boekjaar (dat volgens de statuten loopt van 1 januari tot en met 31 december)  wordt de balans opgemaakt en worden de jaarstukken opgesteld. Het bestuur beoordeelt en  controleert de stukken en tekent voor goedkeuring. Hierna zal een overzicht worden gepubliceerd op  de website. Stichting Groen! is opgericht op 1 juni 2021; het eerste jaarverslag zal dus begin 2022  worden gepubliceerd. 

De besteding 

Stichting Groen! besteedt de ontvangen subsidies en inkomsten uit crowdfunding aan de  werkzaamheden die horen bij de uitvoering van de doelstelling, zoals eerder beschreven. Hieronder  valt alles wat nodig is voor het organiseren van de activiteiten en de promotie daaromheen.  

De vaste kosten van Stichting Groen! bestaan uit de kosten van de bankrekening en de kosten voor  het hosten van de website. Ook deze zullen betaald worden vanuit de inkomsten.  

Beloningsbeleid 

Stichting Groen! werkt enkel met vrijwilligers. Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in voor de  stichting en ontvangen geen beloning. Alleen bij aantoonbaar gemaakte kosten t.b.v. de stichting kan  er eventueel een vergoeding worden uitgekeerd, die nooit hoger is dan de gemaakte kosten.  

Het bestuur  

Het bestuur van Stichting Groen! bestaat uit: 

Joost Vosmer (voorzitter) 

Sanne van den Broek (secretaris)  

Algemene gegevens  

Naam: Stichting Groen! 

Adres: Klokjeslaan 84, 3601 HG Maarssen 

E-mail: info@stichting-groen.nl

Telefoon: 06 19387064 

KvK-nummer: 82969833 

RSIN: 862675121 

Bankrekening: NL45 BUNQ 2061408141

© Stichting Groen! Beleidsplan versie 2021-2022